Oferta

Służymy pomocą przy rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Przedstawiamy dokumenty niezbędne do zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym i ZUS.

1. Osoba fizyczna:

 • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (oryginał),
 • zaświadczenie Regon (oryginał),   
 • umowa z bankiem (oryginał),
 • potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-5 (oryginał),
 • umowa najmu lokalu (jeśli nie jest naszą własnością).


W przypadku zakładania spółki cywilnej wymagana jest umowa spółki oraz zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej każdego ze wspólników.

2. Osoba prawna:

 • umowa spółki lub statut,
 • odpis z KRS (oryginał),
 • zaświadczenie Regon (oryginał),
 • umowa z bankiem (oryginał),
 • umowa najmu lokalu.


Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia:

1. Ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych:

 • opracowujemy zasady polityki rachunkowości,
 • opracowujemy zakładowy plan kont,
 • sprawdzamy dokumenty pod wzlędem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
 • dekretujemy sprawdzone dokumenty,
 • dokonujemy zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalamy wysokość należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe oraz przekazyjemy je do US,
 • sporządzamy  sprawozdania do GUS,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • zamykamy rok obrachunkowy,
 • sporządzamy zeznanie roczne,
 • sporządzamy bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową,
 • sporządzamy przelewy do ZUS i US.


2. Podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

 • dokonujemy zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzimy ewidecję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzimy ewidencję wyposażenia,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalamy wysokość należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe,
 • zamykamy rok obrachunkowy z uwzględnieniem remanentu końcowego,
 • sporządzamy przelewy wpłat do ZUS i US.


3. Ewidencji ryczałtu.

4. Obsługi kadrowo-płacowej:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieło,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników,
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracowników,
 • prowadzimy kartoteki pracowników,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy deklaracje dla potrzeb ZUS, US (DRA, RCA, RSA, PIT-4R, PIT-8B),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-8B, PIT-40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników.


5. Wyprowadzania zaległości.

6. Jak wygląda comiesięczna współpraca?

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych dokumenty do biura rachunkowego można dostarczyć w godzinach 8.00 – 15.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym, oraz o możliwości odebrania przelewów do ZUS i US, ewentualnie mailowo o wynikach Waszej firmy. Tak więc możemy się widzieć z przedstawicielem firmy tylko raz w miesiącu. Pozwala to na dużą oszczędność czasu.

Sprawdź jak skontaktować się z naszym przedstawicielem.